ישנם שני סעיפים בחוק ההוצאה לפועל שעניינם הפחתת ריביות, אחד הסעיפים הפחות מוכרים הוא סעיף 81א4 בחוק ההוצאה אשר עניינו הינו סמכות רשם ההוצאה לפועל להפחית ריביות. בשונה מסעיף זה, בסעיף 69ב3 לחוק ההוצאה לפועל, 1967-תשכ"ז, ניתנת לחייב אפשרות להגיש בקשה למנהל לשכת ההוצאה לפועל להפחתת ריביות בתנאים מסוימים.

הפחתת ריביות בסמכות רשם ההוצאה לפועל

במהלך ניהול תיק הוצאה לפועל, רשאי חייב לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה להפחתת ריביות אשר נזקפו לטובת הזוכה. יובהר כי מדובר אך ורק בריביות התיק ההוצאה לפועל ולא בריביות אשר נזקפו מכוח החיוב בפסק הדין.

כידוע, בתיק ההוצאה לפועל הריביות תופחות ובמצב דברים מסוים ניתן לפנות אל הרשם בבקשה להפחתת הריביות. יצויין כי הרשם רשאי להפחית ריביות גם ביוזמתו. להלן לשון החוק:

"רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת החייב ולאחר שנתן לזוכה הזדמנות לטעון את טענותיו, להפחית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, את תוספת הריביות הנצברות בתיק ההוצאה לפועל".

הפחתת הריביות לא תיעשה כבדרך אגב, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדוגמה: זוכה שלא נקט פעולות בתיק במשך שנים והריביות תפחו מאליהן.

הפחתת ריביות במסגרת הכרה כחייב משלם

דרך נוספת להפחית ריביות הינה באמצעות הגשה בקשה למנהל לשכת הוצאה לפועל בו תיק ההוצאה לפועל מתנהל בכפוף לעמידה במספר תנאים. להלן לשון סעיף 69ב3 לחוק ההוצאה לפועל, 1967-תשכ"ז:

"חייב רשאי להגיש בקשה להכיר בו כחייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים בתיק שבו הוא משלם (בסימן זה – בקשה להכרה), אם שילם במועד את מספר התשלומים המזערי כאמור באחד מאלה, והמשיך לשלם במועד את התשלומים שנקבעו עד מועד מתן ההחלטה:

(1)  שלושה תשלומים ברציפות – אם ניתן לו צו תשלומים בתיק;

(2)  תשלום אחד – אם חלה עליו הוראת תשלום לפי כללים".

הבקשה תוגש למנהל לשכת ההוצאה לפועל, ובתנאים מסוימים מנהל לשכת ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה להכרעת רשם ההוצאה לפועל. כתוצאה מהכרה בחייב בחייב משלם יופחתו הריביות בשיעור של 25% ממועד ההכרה ואילך, כמו כן, הליכים אלו לא יינקטו כנגד החייב (אם החלו, יעוכבו או יבוטלו):

עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת, עיקול מיטלטלין (למעט רכב), מימוש רכב.

 

במידה והנכם מתמודדים עם תיקים בהוצאה לפועל וברצונכם להימנע מהליכי חדלות פירעון, ניתן לשקול בחינה של הפחתת ריביות אשר תוכל לסייע לכם להימנע מהליך חדלות פירעון באמצעות הסדר עם הזוכים.

 

לייעוץ משפטי ניתן לפנות לעו"ד יהונתן א. שאלתיאל